ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการด้านการลงทุนสำหรับผลิตภัณฑ์กองทุนรวมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการด้านการลงทุนสำหรับผลิตภัณฑ์กองทุนรวมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งต่อไปข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์” มีผลบังคับใช้ระหว่าง บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ” กับ ใช้บริการด้านการลงทุนสำหรับผลิตภัณฑ์กองทุนรวมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งต่อไปในข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการนี้จะเรียกว่า “ผู้ลงทุน” โดยหากผู้ลงทุนตกลงใช้บริการ จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการต่อไปนี้โดยปราศจากข้อยกเว้นใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ลงทุนควรอ่านและศึกษาข้อตกลงและเงื่อนไขนี้โดยละเอียด หากผู้ลงทุนไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ บริษัทฯ จะไม่สามารถดำเนินการให้ผู้ลงทุนเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้

1. เมื่อผู้ลงทุนลงทะเบียนเข้าใช้บริการเว็บไซต์โดยการเลือก “ตกลง” เรียบร้อยแล้ว ถือว่าผู้ลงทุนได้รับทราบและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดนี้แล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของบริษัทฯ

2. บริษัทฯ จะมีการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลของผู้ลงทุนที่ได้ให้ไว้ หรือที่เกิดจากการที่ผู้ลงทุนเข้าใช้บริการเว็บไซต์ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลของผู้ลงทุนต่อบุคคลที่สามตามความจำเป็น โดยการประมวลผลข้อมูลของผู้ลงทุนนั้น ขึ้นอยู่กับประเภทของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ใช้ ทั้งนี้ การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ จะเป็นไปตาม นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ จะทำการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผล รวมถึงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ลงทุนนอกจากจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ แล้วยังรวมถึง

  • ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับจากผู้ลงทุนเมื่อผู้ลงทุนลงทะเบียนหรือกรอกข้อมูลในใบสมัครหรือแบบฟอร์มอื่นๆ เพื่อรับหรือขอใช้บริการ
  • ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมของผู้ลงทุนบนเว็บไซต์ หรือเว็บไซต์
  • ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเปิดบัญชีกองทุนรวม กรณีผู้ลงทุนมีการซื้อหน่วยลงทุนกับบริษัทฯ
  • ข้อมูลการใช้บริการและเว็บไซต์ ประเภทของอุปกรณ์ที่ผู้ลงทุนใช้เพื่อเข้าถึงการบริการ (เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล แล็ปท๊อป สมาร์ทโฟน และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นที่สามารถเข้าถึงการใช้บริการ) ข้อมูลประเภทระบบการปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม IP address (Internet Protocol address สามารถใช้ระบุตำแหน่งต้นทางได้เมื่ออุปกรณ์นั้นๆ เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต) ของอุปกรณ์หรือเครื่องมือปลายทาง ข้อมูล Location ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการและผลิตภัณฑ์ที่ผู้ลงทุนเข้าเยี่ยมชมหรือค้นหาหรือมีการใช้บริการ
  • ข้อมูลด้านบนที่ผู้ลงทุนเปลี่ยนแปลง แก้ไข

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะทำการเก็บข้อมูลของผู้ลงทุนจากแหล่งอื่นหรือจากบุคคลที่สามเท่าที่เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง