แจ้งความประสงค์การนำส่งและเปิดเผยข้อมูลการลงทุนของกองทุนรวมที่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้ต่อกรมสรรพากร

การใช้สิทธิลดหย่อนภาษีกับสรรพากร

ตามที่กรมสรรพากรได้ออกประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี สำหรับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุน SSF หรือ RMF ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป กำหนดให้ผู้ที่ประสงค์ใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษี จะต้องแจ้งความประสงค์ในการส่งข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของตน ต่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (ผู้สนับสนุนการขาย ของ บลจ.) เท่านั้น

เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของท่าน โปรดแจ้งความประสงค์หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงความประสงค์ต่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภายในวันทำการสุดท้ายของรอบปีภาษี เพื่อให้มีผลตั้งแต่รอบปีภาษีที่ท่านแจ้งไว้เป็นต้นไป

หมายเหตุ

การแจ้งความประสงค์เพียงครั้งเดียว จะใช้ได้ตลอดไป จนกว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะแจ้งเปลี่ยนแปลงความประสงค์ โดยบลจ. จะดำเนินการตามความประสงค์ครั้งล่าสุดที่ลูกค้าแจ้งมา กรณีลูกค้าไม่แจ้งความประสงค์หรือ แจ้งความประสงค์ไม่ยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล จะไม่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้

เข้าสู่บริการผ่าน Link เข้าสู่บริการผ่าน QR Code
บลจ. กสิกรไทย จำกัด
KAsset
...
บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด
SCBAM
...
บลจ. กรุงศรี จำกัด
KSAM
...
บลจ. กรุงไทย จำกัด
KTAM
...
บลจ. ยูโอบี(ประเทศไทย) จำกัด
UOBAM
...
บลจ. วรรณ จำกัด
ONEAM
...
บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด
MFC
...
บลจ. เกียรตินาคินภัทร จำกัด
KKPAM
...
บลจ. อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด
ABRDN
...
บลจ. แอสเซท พลัส
ASSETFUND
...
บลจ. พรินซิเพิล จำกัด
PRINCIPAL
...
บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
LHFUND
...
บลจ. อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด
EASTSPRING
...
บลจ. ดาโอ จำกัด
DAOLINV
...