ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการด้านการลงทุนสำหรับผลิตภัณฑ์กองทุนรวมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการด้านการลงทุนสำหรับผลิตภัณฑ์กองทุนรวมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งต่อไปข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์” มีผลบังคับใช้ระหว่าง บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ” กับ ใช้บริการด้านการลงทุนสำหรับผลิตภัณฑ์กองทุนรวมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งต่อไปในข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการนี้จะเรียกว่า “ผู้ลงทุน” โดยหากผู้ลงทุนตกลงใช้บริการ จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการต่อไปนี้โดยปราศจากข้อยกเว้นใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ลงทุนควรอ่านและศึกษาข้อตกลงและเงื่อนไขนี้โดยละเอียด หากผู้ลงทุนไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ บริษัทฯ จะไม่สามารถดำเนินการให้ผู้ลงทุนเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้

1. เมื่อผู้ลงทุนลงทะเบียนเข้าใช้บริการเว็บไซต์โดยการเลือก “ตกลง” เรียบร้อยแล้ว ถือว่าผู้ลงทุนได้รับทราบและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดนี้แล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของบริษัทฯ

2. บริษัทฯ จะมีการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลของผู้ลงทุนที่ได้ให้ไว้ หรือที่เกิดจากการที่ผู้ลงทุนเข้าใช้บริการเว็บไซต์ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลของผู้ลงทุนต่อบุคคลที่สามตามความจำเป็น โดยการประมวลผลข้อมูลของผู้ลงทุนนั้น ขึ้นอยู่กับประเภทของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ใช้ ทั้งนี้ การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ จะเป็นไปตาม นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ จะทำการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผล รวมถึงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ลงทุนนอกจากจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ แล้วยังรวมถึง
• ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับจากผู้ลงทุนเมื่อผู้ลงทุนลงทะเบียนหรือกรอกข้อมูลในใบสมัครหรือแบบฟอร์มอื่นๆ เพื่อรับหรือขอใช้บริการ
• ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมของผู้ลงทุนบนเว็บไซต์ หรือเว็บไซต์
• ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเปิดบัญชีกองทุนรวม กรณีผู้ลงทุนมีการซื้อหน่วยลงทุนกับบริษัทฯ
• ข้อมูลการใช้บริการและเว็บไซต์ ประเภทของอุปกรณ์ที่ผู้ลงทุนใช้เพื่อเข้าถึงการบริการ (เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล แล็ปท๊อป สมาร์ทโฟน และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นที่สามารถเข้าถึงการใช้บริการ) ข้อมูลประเภทระบบการปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม IP address (Internet Protocol address สามารถใช้ระบุตำแหน่งต้นทางได้เมื่ออุปกรณ์นั้นๆ เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต) ของอุปกรณ์หรือเครื่องมือปลายทาง ข้อมูล Location ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการและผลิตภัณฑ์ที่ผู้ลงทุนเข้าเยี่ยมชมหรือค้นหาหรือมีการใช้บริการ
• ข้อมูลด้านบนที่ผู้ลงทุนเปลี่ยนแปลง แก้ไข
นอกจากนี้ บริษัทฯ จะทำการเก็บข้อมูลของผู้ลงทุนจากแหล่งอื่นหรือจากบุคคลที่สามเท่าที่เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์
บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ลงทุนเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ และยังเป็นไปเพื่อ
• ให้ผู้ลงทุนสามารถใช้บริการบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้
• สร้างโปรไฟล์ของผู้ลงทุนตามข้อมูลบัญชีผู้ใช้ของผู้ลงทุนการใช้บริการเว็บไซต์ และ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเปิดบัญชีกองทุนรวม (กรณีผู้ลงทุนมีการซื้อหน่วยลงทุนและให้ข้อมูลการเปิดบัญชีกองทุนรวม ไว้กับบริษัทฯ )
• ให้ผู้ลงทุนเข้าร่วมกิจกรรมและรับสิทธิประโยชน์จากบริษัทฯ ได้
• ใช้บริการระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (National Digital ID: NDID)
• รับบริการจาก FundConnext เป็นระบบงานกลางในการรับ-ส่งข้อมูลการซื้อขายและการชำระราคาระหว่างบริษัทนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน (Distributor) และบริษัทจัดการลงทุน (AMC) เป็นบริการที่ใช้ระบบงานในการจัดเก็บฐานข้อมูลลูกค้า และเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลกองทุนทุกประเภทภายใต้วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อใช้ในการรับ-ส่งข้อมูลการซื้อขายและการชำระราคาระหว่างบริษัทนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน (Distributor) และบริษัทจัดการลงทุน (AMC)
2. เพื่อใช้ในการจัดเก็บฐานข้อมูลลูกค้า
3. เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลกองทุนทุกประเภท
• เพื่อการประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ เท่าที่เหมาะสมและได้สัดส่วนกับสิทธิประโยชน์ที่ผู้ลงทุนได้รับ

3. ผู้ลงทุนต้องลงทะเบียนเข้าใช้บริการ ตามเงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด ข้อมูลส่วนตัวของผู้ลงทุนที่เปิดเผยในขั้นตอนการลงทะเบียนและข้อมูลที่กรอกในการเปิดบัญชีกองทุนรวมนั้นต้องเป็นข้อมูลของตนเองและเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแท้จริง มิฉะนั้นอาจเป็นเหตุให้บริษัทฯ ปฏิเสธการให้บริการ

4. ผู้ลงทุนจะต้องเก็บรักษาเลขที่ประจำตัว (Username) รหัสผ่านและรหัสรักษาความปลอดภัย (รหัสผ่านชั่วคราวแบบ OTP: One Time Password) (ซึ่งต่อไปในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะเรียกรวมว่า “รหัสผ่าน”) ไว้ในที่มั่นคง ปลอดภัย และถือเป็นความลับเฉพาะตัวของผู้ลงทุนเท่านั้น ทั้งไม่เข้าใช้งานเว็บไซต์ด้วยเลขที่ประจำตัวของบุคคลอื่น และไม่ยินยอมให้บุคคลอื่นเข้าใช้งานเว็บไซต์ด้วยเลขที่ประจำตัวของตน ในกรณีที่เกิดปัญหาการใช้งาน ผู้ลงทุนสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ที่ โทร. 1766 MTL Call Center ในวันและเวลาทำการ

5. ผู้ลงทุนตกลงและรับทราบว่าหากเกิดกรณีที่รหัสผ่านของผู้ลงทุนถูกระงับใช้ถาวรหรือชั่วคราวโดยระบบของบริษัทฯ เช่น ผู้ลงทุนหรือบุคคลอื่นใดระบุรหัสผ่านไม่ถูกต้องครบตามจำนวนครั้งที่บริษัทฯ กำหนด เป็นต้น ผู้ลงทุนยินยอมที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการระงับการให้บริการกับบริษัทฯ ทั้งสิ้น

6. ผู้ลงทุนจะได้รับรหัสผ่านชั่วคราวแบบ OTP: One Time Password ผ่านข้อความ SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ที่ผู้ลงทุนได้แจ้งไว้กับบริษัทฯ เท่านั้น โดยรหัสผ่านชั่วคราวแบบ OTP: One Time Password จะสามารถใช้งานได้ภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น

7. การกระทำการใดๆ ผ่านบริการที่บริษัทฯ จัดให้มีขึ้นบนเว็บไซต์ หากกระทำโดยใช้เลขที่ประจำตัวและรหัสผ่านของผู้ลงทุนและเป็นไปตามวิธีการและเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าการกระทำนั้นมีผลสมบูรณ์ โดยผู้ลงทุนไม่ต้องลงลายมือชื่อเป็นหลักฐานในเอกสารใดๆ อีกและยินยอมรับผิดชอบในการกระทำดังกล่าวเสมือนหนึ่งว่าผู้ลงทุนเป็นผู้กระทำด้วยตนเอง ทั้งนี้ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวเกิดขึ้นจากบุคคลภายนอกหรือไม่ก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในข้อผิดพลาดจากการกระทำดังกล่าว หรือความเสียหายใดๆ อันอาจมีขึ้น และผู้ลงทุนจะไม่นำไปเป็นข้ออ้าง โต้แย้ง ยกขึ้นต่อสู้ และ/หรือใช้เป็นหลักฐานในการเรียกร้อง หรือฟ้องร้องบริษัทฯ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

8. บริษัทฯ มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการยกเลิกสิทธิ์การใช้บริการเว็บไซต์และการได้รับสิทธิ์ตามแคมเปญของผู้ลงทุน โดยบริษัทฯ ไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่ว่ากรณีใดๆ

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ของผู้ลงทุนซึ่งไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ ถึงแม้ว่าผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิ์ตามเกณฑ์ของบริษัทฯ แล้วก็ตาม

10. เนื้อหา แนวคิด รูปภาพ สัญลักษณ์ ตัวอักษร กราฟฟิก การออกแบบข้อมูลทั้งหมด และทรัพย์สินทางปัญญาทุกชนิดที่บริษัทฯ ได้สร้างสรรค์ขึ้นตามที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ ถือเป็นกรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ โดยผู้ลงทุนตกลงไม่ทำซ้ำหรือดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน ขายหรือแจกจ่าย และ/หรือกระทำการอื่นใดอันเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดของเว็บไซต์นอกเหนือจากการใช้งานส่วนบุคคล

11. เอกสารหรือหนังสือใดๆ ที่บริษัทฯ ส่งถึงผู้ลงทุนตามที่อยู่ต่างๆ รวมไปถึงอีเมล (Email) ที่ผู้ลงทุนเปิดเผยแก่บริษัทฯ ในการเข้าใช้บริการบนเว็บไซต์นี้หรือที่ผู้ลงทุนได้แจ้งเปลี่ยนแปลงให้บริษัทฯ ทราบในภายหลัง ให้ถือว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อความในเอกสารหรือหนังสือนั้นๆ แล้ว

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆหรือการไม่สามารถใช้งานใดๆ ได้ตามปกติบนเว็บไซต์นี้ ซึ่งอาจเกิดแก่ผู้ลงทุนหรือบุคคลอื่นๆ แต่หากพบว่าการใช้บริการบนเว็บไซต์นี้ ของผู้ลงทุนก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ ต่อบริษัทฯ ผู้ลงทุนตกลงรับผิดชอบชดใช้ความเสียหายให้แก่บริษัทฯ ทั้งสิ้น

13. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมการบริการต่างๆ บนเว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า

14. เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนดของหน่วยงานภาครัฐที่ใช้อำนาจตามกฎหมาย บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูล รายงานข้อมูลและธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของผู้ลงทุนตลอดจนจัดทำรายงานเกี่ยวกับผู้ลงทุนมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานของรัฐ ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย คำสั่ง หรือกฎระเบียบของรัฐ

15. บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญสูงสุดถึงความปลอดภัยในข้อมูลของผู้ลงทุนและพร้อมยึดถือปฏิบัติตามข้อบังคับของกฎหมายด้านการดูแลรักษาข้อมูล ทั้งนี้ ผู้ลงทุนมีสิทธิ์ในการเลือกที่จะให้หรือปฏิเสธการให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่บริษัทฯ ร้องขอ อย่างไรก็ตามการปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลดังกล่าวอาจมีผลต่อข้อจำกัดในการใช้บริการต่างๆ ของบริษัทฯ

16. กรณีเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งในข้อตกลงและ/หรือเงื่อนไขในการใช้บริการเว็บไซต์ ขัดต่อกฎหมายหรือไม่มีผลใช้บังคับ ให้ถือว่าเงื่อนไขนั้นๆ เป็นโมฆะเฉพาะส่วนที่ขัดต่อกฎหมายหรือไม่มีผลใช้บังคับเท่านั้น แต่เงื่อนไขส่วนอื่นยังคงมีผลใช้บังคับอยู่อย่างสมบูรณ์ และผู้ลงทุนยังคงผูกพันภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวทุกประการ

ข้าพเจ้าได้อ่านศึกษา พิจารณาและตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขการเปิดบัญชีผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์โดยเข้าใจดีแล้ว โดยตกลงและยินยอมว่า หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดัง กล่าวข้างต้น บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธการให้บริการต่อข้าพเจ้าได้

คำเตือน
ผู้สนใจลงทุนควรใช้ข้อมูลที่ปรากฏบนช่องทางการให้บริการของบริษัทฯ เป็นข้อมูลเบื้องต้น และควรศึกษาหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถขอข้อมูลโครงการ และสอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัทฯ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน หรือตัวแทนที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรตระหนักถึงความเสี่ยงและความเป็นไปได้ที่จะได้รับเงินลงทุนคืน ซึ่งอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวนเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้

Terms and conditions of electronic application for investment services for mutual fund products (hereinafter referred to as "Website") bind upon and are effective between Muang Thai Life Assurance Public Company Limited (hereinafter referred to as “Company”) and users of the electronic Investment services for mutual fund products (hereinafter referred to as "Investor"). If the Investor agrees to use the service, the Investor must comply with these terms and conditions in its entirety with no exceptions. The Investor is advised to read and study these terms and conditions fully and thoroughly. If the Investor does not agree to these terms and conditions, the Investor will not be allowed to use the service.

1. Once the Investor has registered in the Website by selecting "Agree", it shall be deemed that the Investor has acknowledged and accepted all of these terms and conditions. In this regard, the Company reserves the right to revise or amend the terms and conditions at any time at the Company’s sole and absolute discretion.

2. The Company will collect and use the information provided by the Investor or made available by the Investor when using the Website, as well as disclosing the Investor’s information to third parties as and when necessary. Any processing of the Investor's information will depend on the types of products or services used. In this regard, the collection, use, disclosure or processing of personal information by the Company shall be made in accordance with the Company's Privacy Policy.

Types of Personal Information
The types of personal information that the Company will collect, use, disclose or process, and the purpose of collecting the Investor’s personal information, shall follow the Company's Privacy Policy. The personal information shall include:
• Information provided to the Company by the Investor during registration or filling out application forms or other forms to receive or request for services;
• Information about the Investor’s transactions on websites or the Website;
• Information about the opening of mutual fund account in case the Investor purchases investment units from the Company;
• Information from the use of services and Website, types of devices that the Investor uses to access the services (PC, laptop, smartphone and other electronic devices), operating system and platform, IP address (Internet Protocol address to locate the source when the device is connected to the Internet) of terminal equipment or device, location information, information about the services and products that the Investor views, visits, searches or uses;
• The above-mentioned information as changed by the Investor.
In addition, the Company may collect the Investor’s information from other sources or third parties to the extent permitted by applicable laws.

Objectives
The Company aims to collect, use, process or disclose personal information of the Investor in accordance with the Company's Privacy Policy, and for the following purposes:
• To allow the Investor to use the service on the Company's Website;
• To create Investor’s profile based on the Investor's account information, the Investor’s use of the Website and the Investor's Information about the opening of mutual fund account (in case the Investor has purchased investment units and provided information about the opening of mutual fund account made with the Company);
• To allow the Investor to participate in activities and receive privileges from the Company;
• To use a digital authentication and verification system (National Digital ID (NDID));
• To receive services from FundConnext, a central system for sending and receiving trading and settlement information between mutual fund distributor and investment management company (AMC). It is a service that uses the system to store customer databases and is a center for collecting information of all types of funds under the following objectives:
1. To send and receive trading and settlement information between mutual fund distributor and investment management company (AMC);
2. To store customer databases;
3. To collect information of all types of funds.
• For the Company's public relations to the extent that it is appropriate and proportionated to the privileges the Investor receives.

3. The Investor must register for the service according to the terms and conditions prescribed by the Company. The Investor's personal information disclosed in the registration process and the information entered in the opening of mutual fund account must be his/her information and are accurate. Otherwise, it will be a ground for the Company to deny providing services.

4. The Investor must keep username, password and security code (OTP: One Time Password) (which is hereinafter collectively referred to as “Password”) safe, secure and confidential for the Investor only. The Investor must neither access the Website by using a third party’s username nor allow the third party to use the Investor’s username. If there is any usage problem, the Investor can contact the Company at Tel. 1766, MTL Call Center, during working days and hours.

5. The Investor agrees and acknowledges that if the Password of the Investor is suspended permanently or temporarily by the Company’s system because, for example, the Investor or any other person fails to enter the correct Password within limited times specified by the Company, the Investor agrees to not make claim against the Company for any losses or damages that may incur as a result of such suspension.

6. The Investor will receive OTP (One Time Password) via SMS message according to the mobile phone No. or email address given to the Company by the Investor only. The OTP (One Time Password) is valid within a period specified by the Company only.

7. If any action through the services provided by the Company in the Website is done by using the Investor's identification number and Password and is in accordance with the Company's methods, terms and conditions, the said action shall be deemed as fully valid, in which case the Investor shall not be required to sign any further documents, but agrees to be held responsible for the said action as if the Investor has acted at its own, regardless of whether or not the said action is done by a third party. The Company reserves the right not to take responsibility for any errors caused by such actions or for any damages that may arise therefrom. The Investor shall not use this as an allegation, a contention, a defense and/or use as an evidence to claim against or sue the Company in any way.

8. The Company has the sole and absolute right to terminate the right to use the Website and the right in campaigns of the Investor without having to give a prior notice in whatever circumstances.

9. The Company reserves the right to disqualify any eligible Investor who does not comply with the terms and conditions of use of the Website even if the Investor is eligible according to the Company’s criteria.

10. Content, ideas, photos, symbols, characters, graphics, designs, all information and all kinds of intellectual property created by the Company and embodied in this Website are under the Company’s ownership, copyright and intellectual property right, in which the Investor agrees not to copy or modify, publicize, sell or distribute and/or do any act that infringes the Company’s intellectual property rights, whether in whole or in part of the Website, other than for personal use.

11. It shall be deemed that the Investor has acknowledged the messages in any documents or letters that the Company sends to the Investor at various addresses, including email, disclosed by the Investor to the Company to access the services on this Website or notified by the Investor to the Company at a later date.

12. The Company reserves the right to not take responsibility for any damages or errors/defects from the use of this Website which may occur to the Investor or others. However, if the Investor’s use of the services on this Website causes any damage to the Company, the Investor agrees to pay damages to the Company.

13. The Company reserves the right to amend, change or add services on this Website at any time without having to give a prior notice to the Investor.

14. To comply with laws or requirements of government agencies in authority, the Company might have to disclose information, report information and transactions related to the use of service of the Investor, as well as providing the reports concerning the Investor to government officers or agencies under the legislation, orders or regulations of the state.

15. The Company realizes the importance of and gives priority to the security of the Investor's information. The Company agrees to adhere to and complies with the legislation regarding the protection of personal information. In this regard, the Investor has the right to provide or refuse to provide his/her personal data requested by the Company; however, such refusal may limit the Investor's use of the Company’s services.

16. In case any of the provisions under the terms and/or conditions of use of the Website is against the law or unenforceable, only the part of such provision that is against the law or unenforceable shall be deemed as null and void, while the remaining parts of the provisions shall remain fully valid and effective, and bind upon the Investor in all respects.

I have read and understood the terms and conditions of electronic account opening fully and thoroughly, I, therefore, accept and agree that if I do not comply with such terms and conditions, the Company has the right to deny providing services to me.

Warning
The information displayed on the Company's service channels shall be used as preliminary information. Investor should study the prospectus of each fund carefully before making an investment decision. If more information is required, please request for the information at the Company, AMC, or agents approved by the Securities and Exchange Commission. However, Investor should be aware of the risks and possibilities of getting the investment return which may be more or less than the initial investment amount.

<